Skip to content

ADME

Home » เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี รู้ลึกทุกเรื่อง Marketing Online

เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี รู้ลึกทุกเรื่อง Marketing Online

Podcast

เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี เนื้อหาดีๆเพื่อคุณ

คอร์สการเรียนรู้เรื่องราวการตลาดออนไลน์ฟรี

“การตลาดออนไลน์จำเป็นต่อธุรกิจมากกว่าที่คุณคิด”

เจ้าของธุรกิจ นักการตลาด และเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ฟังทางนี้! คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ฟรีมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด เพราะการตลาดออนไลน์เสมือนการวางกลยุทธ์ให้ธุรกิจได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการใช้ช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆ ในการสื่อสารเอกลักษณ์จุดเด่นของแบรนด์ หรือสินค้าและบริการที่เราต้องการจะเสนอขายกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแน่นอนว่าการขายออฟไลน์อย่างเดียวคงไม่พอในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ องค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ก็ล้วนแต่หันมาพึ่งพาช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้าทั้งสิ้น ทำให้คู่แข่งทางการค้าบนช่องทางออนไลน์มีอยู่สูงมาก หากไม่มีการวางแผนทำการตลาดออนไลน์และเรียนรู้การตลาดออนไลน์ที่ดีพอ ธุรกิจบนโลกออนไลน์ของคุณก็อาจจะไปไม่รอดหรือก้าวไม่ทันคู่แข่ง

Show More

ซึ่งประโยชน์ของการทำการตลาดออนไลน์ เช่น

  • เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ
  • ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กระจายคอสเทนต์ที่ต้องการจะสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถวัดผลการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  • ได้เปรียบคู่แข่งทางการค้า
  • สร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับแบรนด์
  • ดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ เป็นต้น

ประโยชน์มากมายของการตลาดออนไลน์ที่ได้กล่าวมานั้นล้วนแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ที่มากพอในการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจนั่นเอง ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้การตลาดออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต แต่หากเรียนการตลาดออนไลน์ฟรีแบบผิดๆ ก็อาจจะทำให้ต้องสิ้นเปลืองเวลาไปอย่างน่าเสียดาย

Show Less